Jaarverslag 2022

ANBI-gegevens van de Stichting Hofkeshuis

Naam. Stichting Hofkeshuis, gevestigd te Almelo.

Contactgegevens. Stichting Hofkeshuis, p.a. De Molenstreng 14, 7607 CT, Almelo.

Mailadres: info@hofkeshuis.nl

RSIN KvK nr. 08 160462

Bestuurssamenstelling

Het bestuur is als volgt samengesteld:

De heer H.C. Isendoorn, voorzitter

De heer M. Snijder  secretaris

De heer A.J. Woittiez, penningmeester

De heer  M.J. Westenberg, bestuurslid

De heer T.J. van Drooge, bestuurslid,

allen woonachtig te Almelo.

Beleid, doelstelling en activiteiten

De Stichting Hofkeshuis is,  voortkomend uit een initiatief vanuit de Stichting Stadsherstel te Almelo, notarieel opgericht op 30 mei 2007. De stichting heeft blijkens haar Statuten ten doel: de restauratie en de verdere instandhouding van het interieur en exterieur van het Hofkeshuis aan de Grotestraat 62 te Almelo.

Het Hofkeshuis heeft de status van Rijksmonument en is eigendom van de heer H. Niers te Almelo. Het  bestuursbeleid is er primair op gericht om, in samenwerking met de eigenaar, het interieur van de zogeheten stijlkamer in het Hofkeshuis en met name de zich daarin bevindende wandschildering, te behoeden voor verdere achteruitgang. Uit een uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de stijlkamer een grote cultuurhistorische betekenis heeft. De stichting tracht dit doel verder te bereiken door grotere bekendheid te bewerkstelligen voor wat betreft de betekenis van dit monument en het interieur. De daarvoor benodigde middelen worden zo mogelijk via sponsoring en fondsen verworven.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

 

JAARVERSLAG 2022 STICHTING HOFKESHUIS

 

1. Van de Stichting Roggekamp/Peitsch Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Platform Cultureel Erfgoed Almelo (gemeente Almelo) zijn positieve subsidiebeslissingen ontvangen voor een te maken stripboek, vertellend de unieke cultuurhistorische betekenis van de stijlkamer in het Hofkeshuis. Hiermee komen de middelen beschikbaar voor het vervaardigen van het stripboek. Op basis daarvan kon begin van het jaar opdracht worden gegeven aan tekenaar/schrijver Theo Bennes voor het ontwerp en later in het jaar aan drukkerij Herman Media voor het drukken van het boek. De planning is er op gericht om het stripboek in het voorjaar 2023 te laten verschijnen en met behulp van lesbrieven de groepen 7 en 8 van de Almelose basisscholen er mee in kennis te brengen. In de loop van het jaar is het ontwerp van het stripboek bladzijdegewijs tot stand gekomen en met veel enthousiasme in ontvangst genomen.

In 2022 is er een complete update van de website geweest. De website heeft een ander provider en wordt nu gehost bij de Mediawerkplaats. Nieuws is beter zichtbaar. Het project de Romeinen in Almelo is vertaald naar de website www.romeineninalmelo.nl. Deze website is verbonden aan het eerder uitgebrachte Booqi over het Hofkeshuis en bevat ook de lesbrieven behorende bij het stripboek “De optocht”.

 

2. Op verzoek van de stedelijke Erfgoedcommissie heeft het bestuur in februari 2022 via een uitvoerige notitie haar opvattingen kenbaar gemaakt over de betekenis van het cultureel erfgoed in de gemeente Almelo. De erfgoedcommissie wil langs deze weg de aangesloten culturele organisaties in de stad in de gelegenheid stellen de Almelose politieke partijen te doordringen van het belang van het cultureel erfgoed in de stad. In de eigen notitie is er in de eerste plaats op aangedrongen uit te gaan van een brede definitie van het begrip cultureel erfgoed en in een nieuwe gemeentelijke stadsvisie alle in de stad aanwezige cultuuruitingen en de betekenis ervan te betrekken. Daar van uitgaand zal het gemeentebestuur aanzienlijk meer dan in de afgelopen jaren het geval was, uitdrukking moeten geven aan de betekenis van het cultureel erfgoed voor de identiteit van de stad. Deze visie zal duidelijk tot uiting moeten komen bij alle beleidsontwikkelingen en keuzes. Vanzelfsprekend wordt in de notitie ook gewezen op de unieke cultuurhistorische betekenis van het rijksmonument Het Hofkeshuis. Gepleit wordt er dan ook voor om het pand in overheidsbezit te laten komen, omdat dan het belang van deze betekenis het best geborgd is.

 

3. In de loop van het jaar wordt, eerst vertrouwelijk, en later publiek, bekend dat de gemeente Almelo voornemens is om metterdaad het Hofkeshuis te verwerven, nadat eerdere pogingen van de Vereniging Hendrick de Keyser, waarbij ons bestuur betrokken was, waren gestrand. De bedoeling is om het pand te laten dienen als nieuwe huisvesting voor het stedelijk museum. Ons bestuur staat hier uiterst positief tegenover, met vanzelfsprekend als uitgangspunt de intenties van de eigen stichting, neergelegd en verwoord in haar statuten. Op initiatief van het bestuur van het museum vonden in de loop van het jaar over deze mogelijke verwerving en nieuwe huisvesting voor het museum de eerste onderlinge gesprekken plaats. De bedoeling ervan is om de mogelijkheden van samenwerking na te gaan.

 

4. Halverwege 2022 is uitvoering gegeven aan het bestuursbesluit om, uit financiële overweging, de hosting van de website van de stichting Hofkeshuis over te brengen van webbedrijf Webton naar webbedrijf Mediawerkplaats.

 

Het gehele jaarverslag inclusief financiële paragraaf vind u hier